Obchodní podmínky

dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vydané registrovanou náboženskou společností Obec křesťanů v České republice, IČ 73631094, se sídlem Na Špejcharu 291/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, datum registrace v Rejstříku církví a náboženských společností u Ministerstva kultury: 4. 9. 2002, číslo registrace: 8213/2002-23.

I. Základní ustanovení a definice

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy pro prodej a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 3. Internetový obchod E-shop Obce křesťanů (dále jen „internetový obchod“) je webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.obeckrestanu.com

 4. Prodávajícím je registrovaná náboženská společnost Obec křesťanů v ČR, IČ: 73631094, se sídlem Na Špejcharu 291/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Prodávající je současně provozovatelem internetového obchodu. Kontaktní email je: eshop@obec-krestanu.cz

 5. Kupujícím je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro své soukromé, nepodnikatelské účely.

 6. Kupujícím – spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely.

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží, umístěná v internetovém obchodě, je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Obec křesťanů v ČR je registrovanou náboženskou společností. Není plátcem DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Internetový obchod obsahuje také informace o způsobu doručení zboží, a to do všech států uvedených v internetovém obchodě.

 4. Kupující může provést objednávku registrací do internetového obchodu a vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodu.

 5. Objednávka obsahuje vždy tyto údaje:

  1. přesný název objednaného zboží a kód zboží,

  2. množství zboží (zejm. ks, kg, m),

  3. náklady na dodání zboží,

  4. zvolený způsob úhrady kupní ceny za zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

  5. kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, emailovou adresu).

 6. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

 7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 8. Po obdržení objednávky pošle Prodávající Kupujícímu automatický email o obdržení objednávky na emailovou adresu Kupujícího. Do 72 hodin od odeslání tohoto emailu Prodávající pošle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky. Přijetí objednávky se považuje za uzavření smlouvy.

 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího zprávu o nemožnosti dodání takové zboží, což znamená nepotvrzení původní objednávky. Kupující má možnost objednat si jiné zboží v internetovém obchodě.

 11. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím, a to na kontaktní emailové adrese Prodávajícího. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nelze odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil, a to ve výši náhrady nákladů na dopravu zboží, které Prodávající vynaložil na dopravné ke Kupujícímu i na dopravné zpět od Kupujícího k Prodávajícímu.

 12. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena:

  1. potvrzením o přijetí objednávky poslané Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího,

  2. zaplacením kupní ceny, nastane-li dříve než skutečnost dle bodu 1.

 13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

III. Uživatelský účet 

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží.

 2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2601895283/2010, vedený u společnosti: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 (dále jen „účet Prodávajícího“),

  2. bezhotovostně na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány.

 2. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 3. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

 4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 7. Při platbě převodem na bankovní účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla v úterý a pátek po připsání příslušné částky na bankovní účet, není-li dohodnuto jinak. 

 8. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

 9. Způsoby dodání zboží jsou:

  1. na doručovací adresu určenou Kupujícím objednávce,

  2. osobní odběr ve sboru Obce křesťanů v Praze na adrese: Obec křesťanů v ČR, Na Špejcharu 291/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Osobní odběr je možný pouze po předchozí domluvě s dobrovolníkem, který Kupujícího kontaktuje na jím uvedenou emailovou adresu. Obec křesťanů nemá žádné pravidelné otevírací hodiny.

 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 11. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 12. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

 13. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 14. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 15. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.

 16. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10 Kč, maximálně však celkem 500 Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 17. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel (v tomto článku dále jen „spotřebitel“) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo na zakázku dodáno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

  2. dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 3. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího. 

 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 5. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.

 6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 7. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání), není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky. V takovém případě vrátí Prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 8. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně:

  1. na bankovní účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím, nebo

  2. na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, pokud Kupující žádný bankovní účet v odstoupení nesdělí, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

VI. Reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Měl by tak učinit elektronicky na email eshop@obec-krestanu.cz, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 3. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 30 dnů rozhodnout o reklamaci, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší době.

VII. Doručování

 1. Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. V případě, že jsou tyto obchodní podmínky k dispozici pro Kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.

 3. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26. 11. 2020